Cookiepolitik


vedtægterVEDTÆGTER

Women Entrepreneurs 2018


Navn og hjemsted

§ 1

Stk. 1

Foreningens navn er: ”Women Entrepreneurs”.

Forkortet til ”WE”.

Stk. 2

Foreningens hjemsted er Valby Tag, Gl. Køge Landevej 55, 5.sal, 2500 Valby.


Formål

§ 2

Stk. 1

Foreningens formål er at styrke medlemmernes udøvelse af deres erhverv gennem dannelsen af aktive netværk, tilbud om uddannelse samt andre aktiviteter, der styrker foreningens formål.


Medlemskab

§ 3

Stk. 1

Foreningen tilbyder medlemskab til kvinder, der enten ejer og driver en virksomhed eller er ansatte som ledere i en privat eller offentlig organisation. Medlemmerne forpligter sig til aktivt at bidrage til gennemførelse af foreningens formål gennem deltagelse i foreningens aktiviteter.


Udmeldelse, slettelse og eksklusion

§ 4

Stk. 1

Udmeldelse skal senest ske 2 mdr. inden begyndelsen af kommende år. Der refunderes ikke kontingent.

Stk. 2

Opfylder et medlem ikke længere kravene til medlemskab, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet af foreningen.

Stk. 3

Et optagelsesboard tager stilling til, om en ansøger opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 4

Et medlem kan, af bestyrelsen, ekskluderes af foreningen, såfremt den pågældende har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af foreningens vedtægter eller af ukollegial optræden i henhold til stk. 2.


Kontingent

§ 5

Stk. 1

Medlemmerne betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent, som opkræves halvårligt i marts og september. Ændringer af kontingent vedtages på foreningens ordinære generalforsamling.

Stk. 2

Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte lavere eller intet kontingent for bestyrelsesmedlemmerne, under skyldig hensyntagen til foreningens økonomi.


Generalforsamlingen

§ 6

Stk. 1

Generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har adgang, er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 3

Indkaldelse til generalforsamlingen meddeles medlemmerne via mail senest 4 uger inden afholdelse. Det er medlemmets ansvar, at foreningen har den korrekte e-mailadresse.

Stk. 4

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5

Senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse udsender sekretariatet dagsorden for generalforsamlingen bilagt de indkomne forslag.

Stk. 6

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Behandling af indkomne forslag.

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

5. Godkendelse af budget.

6. Fastsættelse af kontingent, jfr. § 5.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, jfr. § 8, stk. 2.

8. Valg af 1 kritisk revisor, jfr. § 11, stk. 2.

9. Eventuelt.

Stk. 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når ¼ af medlemmerne fremsætter skriftligt motiveret ønske herom, eller bestyrelsen finder det fornødent.

Stk. 8

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom. Indkaldelsesvarslet skal være mindst 14 dage.


Afstemninger og beslutningsdygtighed

§ 7

Stk. 1

Alle medlemmer har én stemme.

Stk. 2

På generalforsamlingen kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Dog kan intet medlem råde over mere end 2 stemmer.

Stk. 3

Blanke stemmer er ugyldige.

Stk. 4

Skriftlig afstemning foretages, når et medlem begærer det, eller dirigenten finder det fornødent.

Stk. 5

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 6

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes inden 1 uge til ny generalforsamling med 1 uges varsel og i øvrigt efter vedtægternes regler. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der møder frem eller er repræsenteret.

Stk. 7

En generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig til at foretage vedtægtsændringer, kan beslutte, at urafstemning foretages blandt medlemmerne i stedet for en ny generalforsamling.

Stk. 8

Urafstemning om vedtægtsændringer foretages ved udsendelse inden 1 uge efter, at den ikke beslutningsdygtige generalforsamling har været afholdt med 1 uges varsel for stemmeafgivelse.

Stk. 9

Ved urafstemning om vedtægtsændringer skal bestyrelsen drage omsorg for, at synspunkter, der har været fremført angående ændringer af vedtægterne, udsendes til medlemmerne sammen med urafstemningsmaterialet.


Bestyrelsen

§ 8

Stk. 1

Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen.

Stk. 2

Foreningen skal have en bestyrelse bestående af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, som vælges af generalforsamlingen. 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant afgår i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant afgår i ulige år.

Stk. 3

Bestyrelsen vælger selv sin formand og konstituerer i øvrigt sig selv med en næstformand og en kasserer.

Stk. 4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5

Der afholdes mindst 4 årlige bestyrelsesmøder. Suppleanter deltager ikke, med mindre andet bestemmes af bestyrelsen. Formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde.


Tegning af foreningen

§ 9

Stk. 1

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.


Sekretariat

§ 10

Stk. 1

Bestyrelsen drager omsorg for, at sekretariatet varetages på betryggende måde i overensstemmelse med lovgivningens regler.


Regnskab, revision og budget

§ 11

Stk. 1

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2

Der vælges på generalforsamlingen 1 kritisk revisor. Denne vælges for 2 år ad gangen, og kan genvælges.

Stk. 3

Den kritiske revisor har til opgave at kontrollere, at foreningen i økonomisk henseende administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de af foreningens ledelse fastsatte retningslinier.

Stk. 4

Sekretariatet udarbejder sammen med bestyrelsen et budget for det kommende år til forelæggelse for generalforsamlingen.


Foreningens opløsning

§ 12

Stk. 1

Opløsning af foreningen kan kun ske med 2/3 af de afgivne stemmer efter vedtagelse af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2

I tilfælde af foreningens opløsning afgives foreningens midler til et formål efter den opløsende generalforsamlings beslutning. Ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling, den 14. marts 2018.


Stiftere af foreningen:
Susan Jankvist Christina Zimmermann Camilla Hjorth Pagh
Ulla HentzeCharlotte KyhlBirgitte Løvenhorst